Tàu container 610 teu

  • BDSY0003

Số hiệu tàu:                   PP001/I

Chủ tàu:                        Công ty vận tải Biển Đông

Quốc tịch:                      Việt Nam

Đăng kiểm phân cấp:      Germanisher Lloyd  (GL)

Mô tả

Kích thước chủ yếu

Chiều dài lớn nhất                               Lmax : 124.80   m

Chiều dài giữa hai đường vuông góc      Lpp: 115.50  m

Chiều rộng thiết kế                              B: 19.00   m

Chiều cao mạn            (Boong chính)    H1: 9.00   m

Chiều chìm tính từ mạn khô                  DF: 6.70   m

Chiều chìm tính toán                            DS: 6.80   m

Số Containers chuyên chở:                  Trên boong: 438 TEU

                                                        Trong hầm hàng: 172 TEU

                                                        Tổng số: 610 TEU