Tàu Noma 10.500T

Tàu hàng 6.500T (H202-đóng cho Cty Vosco)