Tàu hàng rời 22500T BV- 06

  • BDSY0008

Kích thước chủ yếu:

  • Chiều dài toàn bộ                                :  1 53,2       m
  • Chiều dài giữa hai đường vuông góc      :  143.00     m
  • Chiều rộng                                          :   26,00      m
  • Chiều cao                                            :   13.75      m
  • Mớn nước thiết kế                                :   9.5          m
  • Trọng tải                                             :   22500      T

Mô tả

- Tàu hàng 22500T là loại tàu chở hàng rời một chân vịt, một máy chính chạy viễn dương.

Vật liệu:

- Tàu được chế tạo bằng thép với kết cấu hàn.

-Phân cấp:

Tàu được thiết kế thỏa mãn quy phạm của đăng kiểm NK và được đóng dưới sự giám sát của NK với dấu hiệu phân cấp NK.

  • Kích thước chủ yếu:

Chiều dài toàn bộ                                :  1 53,2       m

Chiều dài giữa hai đường vuông góc :  143.00     m

Chiều rộng                                          :   26,00      m

Chiều cao                                            :   13.75      m

Mớn nước thiết kế                               :   9.5          m

Trọng tải                                             :   22500      T