Tàu xi măng nghi sơn

  • BDSY0010

Kích thước chủ yếu:

  • Chiều dài toàn bộ (Loa)                            : 139.80 m.
  • Chiều dài giữa hai đường vuông góc ( Lbp) : 132.00 m.
  • Chiều rộng                                              : 25.00 m.
  • Chiều cao mạn                                        : 11.00 m.
  • Mớn nước thiết kế                                    : 8.2 m.
  • Trọng tải                                                 : 14.600  M.T