THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14:21 - 04/10/2021

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công ty đóng tàu Bạch Đằng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá như sau:

  1. Thông tin tài sản đấu giá
  • Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá cụ thể như sau:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (đồng)

1

Gói 1: tổng đoạn và vật tư thép tồn kho.

01

35.824.000.000

2

Gói 2: Máy móc thiết bị tồn kho

01

22.388.000.000

 

Tổng

 

58.212.000.000

 

Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ hai trăm mười hai triệu đồng chẵn./.

  • Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
  • Chất lượng tài sản, danh mục chi tiết tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 081101/2021/CTTĐG-CIMEICO ngày 11 tháng 8 năm 2021 của công ty TNHH định giá Cimeico.
  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức đấu giá có tên trong danh sách công bố trên trang điện tử của Bộ tư pháp, theo thông báo số 1334/TB-BTP ngày 05 tháng 5 năm 2021, phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày17/11/2016 và các tiêu chí khác như sau:

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín.

+ Có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

 Bên cạnh đó, đơn vị đấu giá phải đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cụ thể của Công ty đóng tàu Bạch Đằng như sau:

 + Số năm hoạt động: tối thiểu là 3 năm.

 + Số lượng đấu giá có chứng chỉ hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp cấp tối thiểu là 03 người.

 + Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

 + Vốn điều lệ: tối thiểu là 01 tỷ đồng. 

  1. Thời gian nhận hồ sơ của đơn vị đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn: Kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến 16g 30 phút ngày 07 tháng 10 năm 2021.

Hồ sơ được gửi dến theo đúng thời gian quy định. Trường hợp đến nộp hồ sơ trực tiếp mang theo giấy giới thiệu và CMND/CCCD (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Công ty đóng tàu Bạch Đằng lựa chọn)

  1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Công ty đóng tàu Bạch Đằng

Địa chỉ: Số 03, Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Người liên hệ: Ông Chu Bảo Dương

Phòng: Kế hoạch – vật tư, số điện thoại: 0908.983.666

Công ty mong nhận được sự hợp tác của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo./.

Các tài liệu đính kèm:  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản